درخواست همکاری

آزمایشگاه پیوند بر اساس نیازهای واحدهای فنی و غیرفنی نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی آزمایشگاه تکمیل شوند، بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان همکاری با آزمایشگاه پیوند:
  • پس از بررسی رزومه‌ها، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت، برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.
  • تکمیل فرم همکاری برای آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند تعهدی ایجاد نمی‌کند.
  • تقاضای همکاری با آزمایشگاه فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی آزمایشگاه انجام می‌گیرد.
  • مطالب مندرج در سایر وب‌سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید آزمایشگاه نیست.