مسئولین آزمایشگاه

دکتر بهزاد پوپک

موسس و مدیر فنی آزمایشگاه

دکتر گلاره خسروی پور

مدیر داخلی

دکتر.........

.......................

راضیه حکاک

سوپروایزر