مسیرهای رسیدن به پیوند

مسیرهای رسیدن به آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

مترو

نقشه راه‌آهن شهری تهران و حومه - مترو

ایستگاه دکتر شریعتی: متروی خط 1 تجریش – کهریزک (قرمز رنگ) را سوار شوید، در ایستگاه دکتر شریعتی از قطار پیاده شوید. سپس پیاده به سمت شمال و خیابان دستگردی (ظفر) حرکت نمایید. در ابتدای خیابان دستگردی از ایستگاه تاکسی سواری به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) حرکت نمایید.

ایستگاه میرداماد: متروی خط 1 تجریش – کهریزک (قرمز رنگ) را سوار شوید، در ایستگاه میرداماد از قطار پیاده شوید. سپس پیاده به سمت غرب و خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) حرکت نمایید. خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) را به سمت شمال و خیابان دستگردی (ظفر) حرکت نمایید. پس از تقاطع خیابان دستگردی و مصدق پس از حدود 50 متر بعد از بانک اقتصاد نوین به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

ایستگاه حقانی: متروی خط 1 تجریش – کهریزک (قرمز رنگ) را سوار شوید، در ایستگاه حقانی پیده شوید و از طریق خط اتوبوس حقانی-تجریش بعد از وارد شدن به برزگراه مدرس، بعد از پل میرداماد در ایستگاه خیابان دستگردی (ظفر) پیاده شوید، سپس وارد خیابان دستگردی (ظفر) شوید و به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) حرکت نمایید. پس از تقاطع خیابان دستگردی و مصدق پس از حدود 50 متر بعد از بانک اقتصاد نوین به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

نحوه مراجعه با اتومبیل شخصی

مسیر شماره ۱: مبدأ: غرب تهران/ مقصد: آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند:

بزرگراه همت شرق، بزرگراه مدرس شمال، خروجی خیابان دستگردی (ظفر) بعد از پل میرداماد، خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی)، کوچه دوازدهم، خیابان دستگردی (ظفر) سمت راست، پس از حدود 500متر به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

مسیر شماره 2: مبدأ: شرق تهران/ مقصد: آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

بزرگراه همت غرب، بزرگراه مدرس شمال، خروجی خیابان دستگردی (ظفر) بعد از پل میرداماد، خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی)، کوچه دوازدهم، خیابان دستگردی (ظفر) سمت راست، پس از حدود 500متر به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

مسیر شماره 3: مبدأ: جنوب تهران/ مقصد: آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

از بزرگراه نواب شمال وارد بزرگراه چمران شوید. سپس از بزرگراه حکیم شرق و یا همت شرق وارد بزرگراه مدرس شمال شده و بعد از پل میرداماد داخل خیابان دستگردی (ظفر) شوید. سپس وارد خیابان دکتر مصدق شده و اولین کوچه (دوازدهم) راب ه سمت چپ پیچیده، و پس از رسیدن به تقاطع مجدداٌ به سمت چپ و پس از طی 200 متر وارد خیابان دستگردی (ظفر) شده و به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) برانید. پس از حدود 500متر به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.