فرم‌های مورد نیاز همکاران

آزمایشگاه‌ تشخیص طبی و تخصصی پیوند به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در مستندات امکان دسترسی به فرم‌های مورد نیاز مراکز همکار جهت ارسال اطلاعات و همچنین مشخصات نمونه‌های ارسالی را فراهم نموده‌است.
لذا خواهشمند است قبل از اقدام به ارسال نمونه‌های خود مربوطه را دانلود و اطلاعات را بطور کامل تکمیل نمایید.

    error: Content is protected !!