تاییدیه‌های ملی و بین‌المللی

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند بعنوان عضوی از شبکه مراکز تشخیص ملکولی IFCC با رعایت استانداردهای بین‌المللی آزمایشگاه‌های پزشکی، موفق به دریافت لوح کیفیت از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی گردیده‌است. همچنین این آزمایشگاه افتخار دارد خدمات خود را در راستای استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، لوح کیفیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت به مراجعین محترم ارایه نماید.

استاندارد آزمایشگاه تشخیص طبی 2019- ISO 15189

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 2019

گواهینامه KRAS , NRAS 2019

RAS-Expert Laboratory LMU

گواهینامه IFCC 2019

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

لوح کیفیت

1391

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نامه تمدید اعتبار لوح کیفیت

1395

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نامه تمدید اعتبار لوح کیفیت

1397

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی