تاییدیه‌های ملی و بین‌المللی

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند بعنوان عضوی از شبکه مراکز تشخیص ملکولی IFCC با رعایت استانداردهای بین‌المللی آزمایشگاه‌های پزشکی، موفق به دریافت لوح کیفیت از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی گردیده‌است. همچنین این آزمایشگاه افتخار دارد خدمات خود را در راستای استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، لوح کیفیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت به مراجعین محترم ارایه نماید.

استاندارد آزمایشگاه تشخیص طبی ISO 15189

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه IFCC 2019

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

گواهینامه KRAS , NRAS

RAS-Expert Laboratory LMU

گواهینامه ISO 10002

گواهینامه ISO 10002 مدیریت شکایات مشتری

ISO10004:2018

ISO 10004:2018

گواهینامه ISO 10004:2018 رضایتمندی مشتری 2022

گواهینامه ISO 9001:2015

گواهینامه ISO 9001:2015 مدیریت کیفیت

نامه تمدید اعتبار لوح کیفیت

1397

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نامه تمدید اعتبار لوح کیفیت

1395

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

لوح کیفیت

1391

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    error: Content is protected !!