مسئولین آزمایشگاه

دکتر بهزاد پوپک

موسس و مسئول فنی صبح و عصر

دکتر گلاره خسروی پور

مدیر داخلی

دکترمریم شهرابی فراهانی

مسئول فنی سیتوژنتیک و ژنتیک پزشکی

دکتر سیمین پولادیان

مسئول فنی صبح

دکتر فرشید حجت

مسئول فنی عصر، مسئول فنی پاتولوژی

دکتر هادی رضائی

مدیر کیفیت، سرپرست بخش میکروب شناسی،تجزیه ادرار و انگل شناسی

راضیه حکاک

سوپروایزرفنی،مسئول بخش بیوشیمی و الکتروفورز

سرور دانجی

سوپروایزر غیرفنی