مسئولین آزمایشگاه

دکتر بهزاد پوپک

موسس و مسئول فنی صبح و عصر

دکتر گلاره خسروی پور

مدیر داخلی

دکتر مریم شهرابی فراهانی

مسئول فنی سیتوژنتیک و ژنتیک پزشکی

دکتر سیمین پولادیان

مسئول فنی صبح

دکتر فرشید حجت

مسئول فنی عصر، مسئول فنی پاتولوژی

دکتر روکسانا آقاخانی

مشاور بخش پاتولوژی

دکتر کیوان سعیدفر

مدیر داخلی

دکتر هادی رضائی

مدیر کیفیت، سرپرست بخش میکروب شناسی و انگل شناسی

دکتر احسان ظفری

مشاور بخش ویروس‌شناسی

دکتر مژده حاکمی والا

مشاور بخش باکتری‌شناسی

راضیه حکاک

سوپروایزرفنی،مسئول بخش بیوشیمی و الکتروفورز

سرور دانجی

سوپروایزر غیرفنی

    error: Content is protected !!