مسیرهای رسیدن به پیوند

مسیرهای رسیدن به آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

مترو

نقشه راه‌آهن شهری تهران و حومه - مترو

ایستگاه دکتر شریعتی: متروی خط 1 تجریش – کهریزک (قرمز رنگ) را سوار شوید، در ایستگاه دکتر شریعتی از قطار پیاده شوید. سپس پیاده به سمت شمال و خیابان دستگردی (ظفر) حرکت نمایید. در ابتدای خیابان دستگردی از ایستگاه تاکسی سواری به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) حرکت نمایید.

ایستگاه میرداماد: متروی خط 1 تجریش – کهریزک (قرمز رنگ) را سوار شوید، در ایستگاه میرداماد از قطار پیاده شوید. سپس پیاده به سمت غرب و خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) حرکت نمایید. خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) را به سمت شمال و خیابان دستگردی (ظفر) حرکت نمایید. پس از تقاطع خیابان دستگردی و مصدق پس از حدود 50 متر بعد از بانک اقتصاد نوین به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

ایستگاه حقانی: متروی خط 1 تجریش – کهریزک (قرمز رنگ) را سوار شوید، در ایستگاه حقانی پیده شوید و از طریق خط اتوبوس حقانی-تجریش بعد از وارد شدن به برزگراه مدرس، بعد از پل میرداماد در ایستگاه خیابان دستگردی (ظفر) پیاده شوید، سپس وارد خیابان دستگردی (ظفر) شوید و به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) حرکت نمایید. پس از تقاطع خیابان دستگردی و مصدق پس از حدود 50 متر بعد از بانک اقتصاد نوین به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

نحوه مراجعه با اتومبیل شخصی

مسیر شماره ۱: مبدأ: غرب تهران/ مقصد: آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند:

بزرگراه همت شرق، بزرگراه مدرس شمال، و بعد از پل میرداماد داخل خیابان دستگردی (ظفر) شوید. سپس وارد خیابان دکتر مصدق شده و اولین کوچه (یازدهم) را به سمت چپ پیچیده، و پس از رسیدن به تقاطع مجدداٌ به سمت چپ وارد خیابان شمس‌تبریزی شده و پس از طی 200 متر وارد خیابان دستگردی (ظفر) شده و به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) برانید. پس از حدود 500متر به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

مسیر شماره 2: مبدأ: شرق تهران/ مقصد: آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

بزرگراه همت غرب، بزرگراه مدرس شمال، و بعد از پل میرداماد داخل خیابان دستگردی (ظفر) شوید. سپس وارد خیابان دکتر مصدق شده و اولین کوچه (یازدهم) را به سمت چپ پیچیده، و پس از رسیدن به تقاطع مجدداٌ به سمت چپ وارد خیابان شمس‌تبریزی شده و پس از طی 200 متر وارد خیابان دستگردی (ظفر) شده و به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) برانید. پس از حدود 500متر به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

مسیر شماره 3: مبدأ: جنوب تهران/ مقصد: آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

از بزرگراه نواب شمال وارد بزرگراه چمران شوید. سپس از بزرگراه حکیم شرق و یا همت شرق وارد بزرگراه مدرس شمال شده و بعد از پل میرداماد داخل خیابان دستگردی (ظفر) شوید. سپس وارد خیابان دکتر مصدق شده و اولین کوچه (یازدهم) را به سمت چپ پیچیده، و پس از رسیدن به تقاطع مجدداٌ به سمت چپ وارد خیابان شمس‌تبریزی شده و پس از طی 200 متر وارد خیابان دستگردی (ظفر) شده و به سمت خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی) برانید. پس از حدود 500متر به آزمایشگاه پیوند می‌رسید.

    error: Content is protected !!