بخش بیوشیمی و الکتروفورز

بیوشیمی بالینی با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی پروسه‌های بدن، از راه آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن توسط افراد متخصص به تشخیص و مدیریت بیماری‌ها کمک می‌کند. این آزمایش‌ها بر روی تمام مایعات بدن قابل انجام می‌باشند، اما اغلب برروی سرم و پلاسما انجام می‌گیرند. نوع آزمایش درخواست‌شده تعیین‌کننده نوع نمونه‌ی استفاده شده می‌باشد. در بخش بیوشیمی آزمایشگاه پیوند سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی و … از نظر بیوشیمی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام می گردد.

به سبب اینکه ماکروملکول‌های زیستی مانند DNA و پروتئین‌ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی، آن‌ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده است.

در بخش الکتروفورز آزمایشگاه پیوند با استفاده از روش Capillary آزمایش‌های الکتروفورز برای  protein, hemoglobin و urine  انجام می‌شود. همچنین در این بخش تست (Immunofixation (I.M برای سرم و ادرار به روش اتوماتیک انجام می‌شود و نظرات و تشخیص نهایی برای بیماران توسط مسئول فنی آزمایشگاه شخصاً بررسی می‌گردد.

شاخص های مهم بخش تشخیص بیوشیمی عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001)
  • مجهز بودن به تکنولوژی روز دنیا به طوری که تمام آزمایش ها با روش های کاملا اتوماتیک و دستگاه های پیشرفته انجام می‌پذیرد.
  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه، و همچنین شرکت در سه برنامه کنترل کیفی داخلی وخارجی EQAS&EQAP و PREVECAL برای اکثر آزمایش‌های بیوشیمیایی و کسب نتایج مطلوب در آن‌ها.
  • ارائه نتایج اکثر آزمایش‌ها به بیمار در همان روز نمونه‌برداری.
  • ارائه نتایج تست‌های اورژانس در عرض 2 الی 3 ساعت و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).
  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته‌های مرتبط‌

دستگاه‌ها و تجهیزات بخش

    error: Content is protected !!